Ordförande har ordet !

Hösten är här, men vi går inte i ide för det.

 

Det var en tid sedan jag skrev ett medlemsbrev senast och därför är det hög tid att göra det nu. Det finns mycket att berätta.

Jag är väl medveten om att många ställer sig frågan vad händer med greenkeeperfrågan och hur långt har styrelsen kommit i frågan om att hitta ny pro.

Klubben hade ett årskontrakt med Magnus, den förre headgreenkeepern, och styrelsen valde att inte förlänga detta. Orsaken till detta var att vi inte bedömde att nyttan med denna kostnad inte motsvarade det vi fick ut.
Nu har vi skrivit avtal med Sebastian Styrell, som från och med den 5 oktober blir ny head­green­keeper. Vi är väl medvetna om att fortfarande inte har den formella utbildningen för detta, men han kommer i början av året att genomgå denna i Golfförbundets regi. Vi är övertygade om att lösningen kommer att bli bra för klubben och vi önskar Sebastian lycka till i sin nya befattning. Micke Örtegren har också lovat att ställa upp och stötta honom när så behövs.

 

Beträffande ny pro har vi inte kommit i mål ännu. Vi arbetar med frågan och prövar lite olika lösningar. Just nu upplever vi inte att denna fråga hastar. Det viktigaste är att vi kan slutföra arbetet i så god tid att det finns en fullgod lösning på plats till dess att säsongen 2016 startar.

 

Det återstår ju fortfarande en del av året, men redan nu kan vi med ganska god säkerhet säga att det ekonomiska resultatet för 2015 kommer att bli tillfredsställande. Tidigare har jag sagt att ekonomin är i balans. Nu vågar jag drista mig att säga att ekonomin är ganska stark. Med det avser jag god likviditet och tillfredsställande resultat av driften. Året började inte bra med intäkter från såväl greenfee som från rangen, men den fantastiska augustimånaden gjorde att vi kom ifatt såväl i jämförelse med budgeten som med föregående år. Vad som är glädjande är att vi lyckats förhandla ner räntan till banken till en nivå, som vi anser vara marknadsmässig. Som motprestation har vi förbundit oss att amortera lite mer i fortsättnigen. Övriga kostnader är som tidigare under full kontroll. Vi ser med tillförsikt fram mot 2016.

 

Vi kommer att delvis förnya vår maskinpark. Mest aktuellt är en ny spruta för greenerna och en ny greenklippare. Om vi skall kunna vidmakthålla och även öka kvaliteten på banan är det viktigt att vi har en fullgod maskinpark.

På hål nummer 7 kommer vi att ersätta den gamla varningsklockan med signallampor. Vi fortsätter att titta på frågan om om- och tillbyggnad av någon green samt att eventuellt anlägga ny uppställningsplats för husbilar och husvagnar.

 

Den 5 oktober kör vi igång den nya hemsidan. Denna kommer att bli betydligt mer överskådlig och lättnavigerad än vad den nuvarande är, men det viktigaste är trots allt inte den grafiska utformningen utan innehållet. Det blir en utmaning för oss att se till att den hålls aktuell och alltid ger adekvat information till såväl medlemmarna som våra gäster.

 

Jag skall i detta nu inte förutskicka budgeten för 2016. Den kommer att finnas tillgänglig senast en vecka före höstmötet den 14 oktober. Du kommer väl då? Nåja så mycket kan väl avslöja att det är den starkaste budget vi lagt fram under de senaste åren.

 

Vi har inte varit nöjda med på vilket sätt restaurangen skötts under 2015. Vi har starkt övervägt att säga upp den nuvarande krögaren, men vi kommer trots allt att behålla honom även under 2016. Jag har personligen haft allvarliga samtal med honom och ställt ett antal krav för att han skall få vara kvar under nästa år. Ett av kraven är att han skall ha mer serviceinriktad personal och ha ett bättre utbud av varor. Under nästa år kommer vi att ha månatliga möten med honom för att följa upp att kan lever upp till kraven. Det är verkligen min förhoppning att vi till nästa år skall ha en bra restaurang. Det är viktigt för klubben!

 

Det finns mer att säga inför 2016,men det sparar jag till mötet den 14 oktober.

 

Carl-Gustaf Göthe
ordförande