Regler och föreskrifter 2014

Allmänna Regler och Föreskrifter samt Lokala Regler
REGLER OCH FÖRESKRIFTER 2014 GLASRIKET GOLFKLUBB   1. Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy
Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på http://www.golf.se och http://www.rf.se

1.1 Alkohol
Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.
1.2 Dopning
En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.
1.3 Tobak
SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.
1.4 Hasardspel
När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske – skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.
1.5 Säker golf
Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande “Säker Golf”. Idrottsutövare som åsidosätter “Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.
1.6 Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling.

1.7 Öppen golf
Rätt att delta i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen.
Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhet samt vissa juniortävlingar.
   

  

   

LOKALA REGLER 2014 GLASRIKET GOLFKLUBB

 

Liten summering av året som gick

När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske – skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.

Magnus Persson ny Headgreenkeeper på Glasrikets GK.

Magnus kommer närmast från Lagans GK där han jobbat under några år. Från grunden är Magnus utbildad mekaniker. En liten närmare presentation av Magnus kommer i nästa ordförandebrev, som jag skall försöka få ut om någon vecka. En sak kan jag säga redan nu han är en person som brinner för golfen. Hcp? någon stans mellan 3 och 4. Blir en tuff konkurrent till övriga som vill bli klubbmästare 2015.

Vi hälsar Magnus välkommen till Glasrikets GK
C.-G. Göthe
ordförande

1312_507076704e59ff0f327be5f8ae2b9ca795