Lokala regler

Lokala regler 2018 för Glasrikets golfklubb

Regel- & Handicapkommittén / Utg. 2018-04-02 (PDF-fil för utskrift)

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling.
Eventuella tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee.

Out of bounds (Regel 27-1)
a. Out of bounds definieras av den genomkorsande asfalterade vägen. En boll är out of bounds om hela bollen ligger på eller bortom vägen.

Vattenhinder (Regel 26)
a. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av ned mot hindret.
b. Vid spel av hål 7 är vattenhindret framför green på hål 8 ett sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
c. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, samt blåmarkerade stenar på hela spelfältet.
d. Myrstackar är MUA.
e. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är MUA.
f. Öppna, grusade dräneringssträngar är MUA.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
a. Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a. Elstängsel.
En spelare vars boll ligger på banan måste, utom när bollen är i ett vattenhinder, ta lättnad enligt Regel 24-2. När en spelar tar lättnad enligt Regel 24-2 för elstängslet på hål 13, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under elstängslet.
b. Alla avståndsmarkeringar i form av pinnar och plattor som visar avståndet till mitten av green.
c. Gummimattor i anslutning till vägar anses tillhöra vägen.
d. Om ett ungt träd, identifierat med stödpinnar påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b.

Organisk del av banan (Regel 13-1)
a. Alla stengärdsgårdar och odlingsrösen. Lösa stenar får inte tas bort ur murar eller odlingsrösen.

Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
a. En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka) bryter spelare mot Regel 14-3.

Plikt, om inte annat sägs i den lokala regeln: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.


“Tillfälliga lokala regler för Glasriket GK” hittar du i menyn under “Våra banor”