Inställt årsmöte (vår)

GLASRIKETS GK:S ÅRSMÖTET (VÅRMÖTET) DEN 25 MARS 2020 ÄR INSTÄLLT

Med anledningen av den senaste tidens spridning av coronaviruset och den rekommendation som vi har fått via förbundet och myndigheter, så har styrelsen fattat beslutet att ställa in årsmötet den 25 mars.

Styrelsen anser att det i dagsläget inte finns förutsättningar eller är lämpligt att genomföra vårmötet, med hänsyn till våra medlemmar. Enligt stadgarna skall föreningen före april månads utgång genomföra vårmötet. Styrelsens kommer de närmaste veckorna att följa utvecklingen och vår avsikt är i dagsläget att inom den stadgade tiden genomföra ett vårmöte före april månads utgång. Om förutsättningarna under de kommande veckorna inte förbättras att genomföra vårmötet, så kommer styrelsen i så fall meddela hur vi ska hantera det uppkomna läget.

För er information kan vi meddela att föreningen med dotterbolag under 2019, enligt årsredovisningen, redovisar ett positivt resultat som uppgår till 542903 kronor. Vi har en stark balansräkning, där vi under 2019 och 2020 fortsatt att investera i våra anläggningar. Vi ser att medlemsökningen avstannat men att föreningen har en medlemsnivå som är i runda tal på samma nivå som förra året vid samma tidpunkt.

Trots omvärldsläget ser vi positivt på klubbens framtid.

Har ni några frågor med anledning av beslutet är ni alltid välkomna att ta kontakt med styrelsen eller kansliet.

Växjö 17 mars 2020

Styrelsen för Glasrikets GK


Styrelsen i Glasrikets GK kallar härmed till ÅRSMÖTE (vårmöte)

Datum: Onsdagen den 25 mars 2020
Tid: Kl. 19.00
Plats: Liljas Bil, Växjö (Hitta hit)
Ärende: Stadgeenliga mötesförhandlingar

Handlingar finns att avhämta på kansliet fr.o.m. 18 mars- 2020.

Förslag till dagordning finner du här: (Kallelse-vårmöte-2020.pdf)

Kallelse Årsmöte !

(Länk till PDF-fil för utskrift)

Verksamhetsberättelse 2018

Kallelse

Styrelsen i Glasrikets GK Växjö kallar härmed medlemmarna till ÅRSMÖTE (vårmöte)

Datum:       Onsdagen den 13 mars 2019

Tid:               Klockan 19.00

Plats:          Myresjöhus Arena Växjö

 Ärenden:   Stadgeenliga mötesförhandlingar

Handlingar*    Finns på kansliet den 6 mars*

 

*Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga senast en (1) vecka före årsmötet på kansliet och kan rekvireras per post eller annat lämpligt sätt från golfklubbens kansli samt tillhanda­hålls på årsmötet.

 

Förslag till dagordning.

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande respektive sekreterare för mötet
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Årsberättelsen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter kommande verksamhetsår.
 14. Val av:
 15. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år.
 16. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
 1. Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
 2. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens medlemmar ej delta.
 3. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses som ordförande.
 4. Val av ombud till Smålands Golfförbunds möte.
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 6. Övriga frågor.
 7. Mötets avslutning

 

Kort information om Glasrikets GK Växjös årsmöten

 

Glasrikets GK Växjö har numera årsmöte två gånger om året. Här följer en kort information om vad höst- respektive vårmöte behandlar.

 

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte.

 

Höstmötet skall hållas före december månads utgång och där beslutas om verksamhetsplan och budget för det kommande året. Verksamhetsplanen är den plan som årsmötet fastställer och som sedan styr personalens, styrelsens och kommittéernas inriktning av arbetet under det kommande verksamhetsåret. Eventuella förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna tas upp för diskussion och beslut.

 

Vårmötet skall hållas före april månads utgång. På vårmötet fastställs resultat- och balansräkning för verksamhetsåret som avslutats 31 december och mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter sker val till styrelsen samt klubbens revisorer och valberedning väljs. Eventuella förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna tas upp för diskussion och beslut. Övrig information om klubben, banan, träningsverksamheten och andra verksamheter i klubben och distriktet lämnas i slutet av mötet.

 

Rösträtt på ett årsmöte har den medlem som fullgjort sina ekonomiska förplik­telser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Glasrikets Golfklubb Växjö

Fylleryd

355 92 VÄXJÖ

 

 

Årsmöte !

Kallelse1vår

Kallelse2vår

Information om Glasrikets GK årsmöte. 

Årsmötet med medlemmarna i Glasrikets GK kommer att äga rum den 6 april. Tid och plats kommer att meddelas i samband med den officiella kallelsen, som enligt stadgarna skall skickas ut tidigast fyra och senast två veckor för mötet.

Motioner till mötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars.

 

Styrelsen