Styrelsen i Glasrikets GK kallar härmed medlemmarna till

ÅRSMÖTE (vårmöte)

Datum: Onsdagen den 3 april 2024

Tid: Klockan 19.00

Plats: Restaurang Futurum, Ljungadalsgatan 2

Ärenden: Stadgeenliga mötesförhandlingar

Handlingar* Finns på kansliet den 27 mars*

*Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga senast en (1) vecka före årsmötet på kansliet och kan rekvireras per post eller annat lämpligt sätt från golfklubbens kansli samt tillhandahålls på årsmötet.

Förslag till dagordning.

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande respektive sekreterare för mötet
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
7. Årsberättelsen.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Beslut om antalet styrelseledamöter och antalet suppleanter.
12. Val av:
a. Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett (1) år.
b. Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år.
c. Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år.
d. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år. I detta val får styrelsens medlemmar ej delta.
e. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses som ordförande.
f. Val av ombud till Smålands Golfförbunds möte.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
– Beslut avseende nya stadgar
14. Övriga frågor.
15. Mötets avslutning

 

Kort information om Glasrikets GK Växjös årsmöten

Glasrikets GK Växjö har numera årsmöte två gånger om året. Här följer en kort information om vad höst- respektive vårmöte behandlar.

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte.

Höstmötet skall hållas före december månads utgång och där beslutas om verksamhetsplan och budget för det kommande året. Verksamhetsplanen är den plan som årsmötet fastställer och som sedan styr personalens, styrelsens och kommittéernas inriktning av arbetet under det kommande verksamhetsåret. Eventuella förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna tas upp för diskussion och beslut.

Vårmötet skall hållas före april månads utgång. På vårmötet fastställs resultat- och balansräkning för verksamhetsåret som avslutats 31 december och mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter sker val till styrelsen samt klubbens revisorer och valberedning väljs. Eventuella förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna tas upp för diskussion och beslut. Övrig information om klubben, banan, träningsverksamheten och andra verksamheter i klubben och distriktet lämnas i slutet av mötet.

Rösträtt på ett årsmöte har den medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Glasrikets Golfklubb Växjö
Fylleryd
355 92 VÄXJÖ