Styrelsen i Glasrikets GK kallar härmed medlemmarna till

ÅRSMÖTE (höstmöte)

Datum Onsdagen den 26 Oktober 2022

Tid Klockan 19.00

Plats Futurum Växjö. ingen föranmälan behövs.

Ärenden Stadgeenliga mötesförhandlingar

Handlingar* Finns på kansliet den 19 oktober*
*
Förslag till budget medlemsavgifter och verksamhetsplan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret, styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga den 19 oktober på kansliet och kan rekvireras per post eller annat lämpligt sätt från golfklubbens kansli samt tillhandahålls på årsmötet.

Förslag till dagordning.

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet.
6. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
7. Fastställande av budget samt medlemsavgifter
för 2023.
8. Fastställande av verksamhetsplan för 2023.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor.
11. Utdelning av priser till årets klubbmästare
12. Mötets avslutning

 

Kallelse till Årsmötet den
26 Oktober 2023
se omstående sida.

Kort information om Glasrikets GK Växjös årsmöten

Glasrikets GK Växjö har årsmöte två gånger om året. Här följer en kort information om vad höst- respektive vårmöte behandlar.

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte.

Höstmötet skall hållas före december månads utgång och där beslutas om verksamhetsplan och budget för det kommande året. Verksamhetsplanen är den plan som årsmötet fastställer och som sedan styr personalens, styrelsens och kommittéernas inriktning av arbetet under det kommande verksamhetsåret. Eventuella förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna tas upp för diskussion och beslut.

Vårmötet skall hållas före april månads utgång. På vårmötet fastställs resultat- och balansräkning för verksamhetsåret som avslutats 31 december och mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Därefter sker val till styrelsen samt klubbens revisorer och valberedning väljs. Eventuella förslag från styrelsen och motioner från medlemmarna tas upp för diskussion och beslut. Övrig information om klubben, banan, träningsverksamheten och andra verksamheter i klubben och distriktet lämnas i slutet av mötet.

Rösträtt på ett årsmöte har den medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyller lägst 15 år.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Avsändare:
Glasrikets Golfklubb Växjö
Fylleryd
355 92 VÄXJÖ