Årsmöteshandlingar

Budgetförslag 2016
Glasrikets GK Växjö
Intäkter   Kostnader
Budget Prognos Budget Prognos
Från medlemmar 2 016 2015 Driften av anläggningen 2 016 2015
Medlemsavgifter+Spelavgifter 4 408 664 4 189 052 Driftskostnader bana, range 1 462 000 1 300 000
Städavgifter, netto 148 300 151 800 Arbetskraftskostnader inkl soc. avg 1 940 013 1 900 000
Försäljning nya spelrätter 0 0    
S:a från medlemmar 4 556 964 4 340 852 Underhåll Fastigheterna 396 000 317 000
  Sponsorarrangemang 12 000 12 000
Övriga intäkter     Övriga gem. Kostn. 95 000 150 000
Greenfeeint. Stora-banan 630 000 700 000 S:a driften anläggningen 3 905 013 3 679 000
Greenfeeint. Lilla-banan 90 000 97 000      
Drivingrangeintäkter 220 000 254 000 Klubb & kansli    
Sponsorintäkter 400 000 418 600 Arbetskraftskostnader inkl soc. avg 656 825 645 000
Företagsgolf 0 0    
Lokalt aktivitetsbidrag SISU&Kommun 5 000 4 300 Tränararvode 110 000 110 000
Startavgifter 140 000 178 220 Hyra internt 16 000 16 000
Uthyrning av bana 100 000 125 000 Varor inköp kanslishop 90 000 100 000
Golfkafé 20 000 20 000 Kontorsmaterial/maskiner 23 000 20 000
Bidrag, för lokal av V-ö Kommun 112 000 110 000 Främmande tjänster, rev, bank 45 000 45 000
Bagförvaring 55 000 50 400 Telefon o porto 28 000 35 000
Shopen 167 000 167 000 Tävlingskommittén, banhyra t SGAB 106 000 132 500
Övriga intäkter 85 000 102 975 Avgifter Golfförbunden, SGF,GIT,GDF 177 920 190 000
S:a övrigt 2 024 000 2 227 495 Förbrukningsmateril, scorekort, data 180 000 246 000
Summa intäkter 6 580 964 6 568 347 S:a klubb & kansli 1 432 745 1 539 500
  S:a kommittékostnad GlasGK 117 500 100 500
     
  Summa kostnader 5 455 258 5 319 000
  RESULTAT FÖRE AVSKR 1 125 706 1 249 347
Avskrivningar 400 000 395 000
Räntor 432 960 600 000
RESULTAT KONCERN 292 746 254 347

Glasrikets Golfklubb, Växjö, Verksamhetsplan  år 2016

Den övergripande målsättningen är att driva och utveckla golfklubben och golfbanan med utgångspunkt från golfsportens spelidé och idrottsliga krav. Klubben skall på ett miljömässigt och i övrigt på bästa sätt eftersträva sina målsättningar och alltid ha följande i åtanke:

Med vår idrottsverksamhet avser vi all verksamhet som syftar till att vi som medlemmar i alla åldrar blir bättre och aktivare som golfspelare genom att i organiserad form utbilda oss, träna och tävla.

Idrottsverksamheten under 2016 syftar till att:

Styrelsen och kommittéerna.

 • Styrelsen har fastställt fyra ledord som skall tjänstgöra som riktlinje för klubben. Dessa ledord är: Trivsamt, Prestigelöst, Kvalitet och Tillgänglighet.
 • För att kunna utveckla anläggningen vidare fordras fortsatt bra ekonomi. Styrelsen kommer att verka för att den goda ekonomiska trenden för klubben skall fortsätta.
 • Aktivt arbeta för att minska den totala skuldbördan.
 • Styrelsen har fastställt en målsättning för de närmaste tre verksamhetsåren beträffande: medlemsutvecklingen, organisationen, banan, idrott och ekonomin.
 • Medlemsutvecklingen
  • Totalt fullbetalande medlemmar skall vara minst 850 st.
  • 35 % av medlemmarna skall vara kvinnor. På längre sikt strävar klubben att förhållandet skall vara 50/50.
  • Öka antalet juniorer i klubben.
 • Organisationen.
  • Ny hemsida (redan igång)
  • Rekrytera yngre och gärna kvinnor till styrelsen.
  • Att få in damrepresentation i alla kommittéer (med undantag för H55+)
  • Skapa en stark och fungerande medlemskommitté.
 • Banan.
  • Populärisera lilla banan.
  • Ny husvagnsparkering.
  • Om- och tillbyggnad av någon green.
  • Fortsatt verka för höjd kvalitet på banan.
 • Idrott.
 • Ha representationslag i alla åldersklasser.
 • Skaffa fler sponsorer till tävlingarna.
 • Ge juniorer bättre träningsmöjligheter.

Ekonomi.

 • Att fortsatt ha en ekonomi i balans.
 • Verka för fortsatt samarbete med andra klubbar i regionen.
 • Verka för och utveckla restaurangen, rangen och utbildningen på klubben
 • Samverka med kommunen och övriga föreningar, som har sin verksamhet i vårt närområde.
 • Aktivt verka för att golfen skall accepteras som friskvård.
 • Fokusera verksamheten på sporten/ fritidsaktiviteten golf
 • Utveckla såväl bredd som elit med hjälp av en aktiv sportkommitté
 • Stödja juniorer, i deras utveckling, träning och tävlingsspelande
 • Verka för att fler medlemmar deltar i vår tävlingsverksamhet.
 • Få fler juniorer med i den organiserade klubbverksamheten
 • Verka för att stärka golfen som en aktivitet för rörelsehindrade
 • Sänka snittmedlemmens handicap och verka för att alla medlemmar får officiellt handicap
 • Få fler deltagare i all träningsverksamhet
 • Förbättra den enskilde medlemmens speltekniska och teoretiska kunnande
 • Fortsätta bedriva kvalificerad Pro-verksamhet

Styrelsen
Banvärdskommittén 2016

 • Syfte med banvärdskommitten:
 • – Tillse att spelet på banan flyter och genomsläppning sker vid långsamt spel
 • – Kontrollera att nedslagsmärken lagas och uppslagna torvor återställs
 • – Greenfeekontroll
 • – Kontrollera att störande nedskräpning på banan inte sker
 • – Vid behov rapportera till kansli eller styrelse funna avvikelser eller störningar
 • Verksamheten kommer att bedrivas på ett traditionellt sätt med hjälp av ett antal medlemmar (12-15 st).
 • Nuvarande antal banvärdar bör utökas med ett par nya intresserade.
 • Före säsongstart planeras en samling av banvärdarna tillsammans med kanslipersonal för genomgång av uppgifter, rutiner och funktioner.
 • För att uppnå flexibilitet utses ett par ansvariga värdar per veckodag där dessa själv kan bestämma tid för sitt banvärdskap.
 • Den för dagen ansvarige banvärden bör med hjälp av golfbil vistas på båda banorna ett par timmar under valfri tid.       Erfarenhetsmässigt har det visat sig att behovet av banvärdar är störst tidigt på morgonen och senare under kvällstid.

Banvärdskommittén

Jan-Erik Wernersson


Banutvecklingskommittén

 • Ombyggnation av en green 11 alt. 15
 • Under 2016 investera i fler nya mattor till driving rangen.
 • Förbättra dräneringen på några hål.
 • Få blinkljuset på plats på hål 7 (förhoppningsvis är detta klart redan 2015)
 • Reda ut möjlighet till att ha ytterligare en tee att spela från, tee 52
 • Förbättra finishen på hål 8.
  Finns förslag att förändra bunkrar lägga igen och göra nya på hål 2, 3, 5 12 & 14, detta skall utredas och om ekonomin tillåter kommer någon/några förändringar att verkställas.
 • Vi har en lång lista på åtgärder/förbättringar som vi skulle vilja göra både när det gäller banan och finishen runt omkring. Hur mycket vi kan göra är helt avhängt av ekonomi och tillgång till personal. På denna lista finns: Faiwaybevattning, stensättningar, byta ut bunkersand, övningsområde, rensa dammar, byggnation av tee 45, stenmurar, diken osv
 • Fortsätta vara lyhörda för den återkoppling som kommer från klubbens medlemmar.

Banutvecklingskommittén
Katarina Blomkvist


Damkommittén 2016

 • Vår målsättning för 2016 är att få fler kvinnor att spela mer golf!
 • Detta vill vi nå genom att göra vårt tävlingsprogram ännu mer attraktivt med både 18- och 9-håls tävlingar. Vi vill behålla och utveckla vårt samarbete med Alvesta, Rockatorp och Växjös golfklubbars damkommittéer
 • genomföra resor till andra klubbar och arrangera sociala aktiviteter.
 • Vi kommer också att delta i Damklubban, som är ett utbyte mellan Alvesta, Växjö, Lagan, Värnamo och Glasrikets golfklubbar.

Damkommittén  2015-09-15
Fastighetskommittén.

 • Löpande underhåll/tillsyn och förbättring av byggnader och klubbhusområde.
 • Målning av maskinhall.
 • Upptagning av hisschakt i maskinhallen.

Fastighetskommittén
Peter Rydell


Juniorkommittén

 • Tillsammans med klubbens nye pro utveckla juniorverksamheten.
 • Genomföra aktiviteter för att Glasrikets juniorer ska kunna utveckla sitt golfspel, få tävlingserfarenhet och trivas på klubben.
 • Öka antalet juniorer genom aktivt uppsökande arbete i samarbete med närbelägna skolor.

Juniorkommittén

Julia Ahlrot
Miljökommittén

 

Med arbetsmiljö och yttre miljö som ledord skall miljökommittén

 • Ha en fortsatt god kommunikationsnivå mellan styrelse, personal, medlemmar och gäster
 • Med de medel som står till förfogande bidra till personalens kompetensutveckling och trivsel
 • Ansvara för att klubbens arbetsmiljöarbete utvecklas genom ständig förnyelse
 • Få fler medlemmar att engagera sig i miljöarbetet
 • Förbättra den enskilde medlemmens miljökunnande genom information
 • Ansvara för den årliga genomgång av policy för arbetsmiljö/yttre miljö

Med de medel som står till förfogande förbättra miljön genom att

 • Kontrollera att klubbens målsättning och åtagande avseende arbetsmiljö och

yttre miljöfrågor fullgörs

 • Kontrollera att detta sker i enlighet med lagar och ingångna avtal
 • Ha en väl fungerande, ändamålsenlig och miljövänlig maskinpark
 • Ansvara för att skyltar och informationsmaterial underhålls

Miljökommittén

Anzie Monell

 

Regel- och Handicapkommittén 2016

 Kommittén avser att under verksamhetsåret genomföra och medverka i följande aktiviteter

 • Genomföra minst två kommittémöten under verksamhetsåret samt vid behov av beslut i övriga angelägna frågor överlägga via mail- eller telefonkontakt inom kommittén.
 • Inbjuda klubbens medlemmar till en praktisk regelvandring inför kommande golfsäsong samt att, om önskemål finns, genomföra fortbildning och uppfräschning av regelkunskaper. Detta blir särskilt angeläget kommande säsong då det kommer en uppdaterad regelbok 2016.
 • Medverka vid regelutbildning för nya golfare. Detta kommer dock att vara avhängigt vilken ny pro som kommer till klubben och vilken syn denne har på sitt engagemang i regelutbildningsfrågan.
 • Genomföra fadderrundor för nya medlemmar med önskemål och behov av att gå fadderrundor.
 • Genomföra översyn av klubbens lokala regler inför det kommande spelåret samt vid behov medverka till att utforma tillfälliga lokala regler.
 • Ansvara för rätt utformning och placering av markeringar på banan.
 • Årligen bevaka och vid behov genomföra handicaprevision av klubbens medlemmar.
 • Besluta i inkommande handicapfrågor.
 • Utöver ovanstående kommer kommittén att arbeta för att finna ytterligare en deltagare till kommittén som kan vara intresserad av att delta i utbildningsverksamheten.

Regel-Handicapkommittén

Kristina Falk Strand

 

Restaurang – Golfcafé

 • Verka för att entreprenören skall ges möjlighet att utveckla verksamheten och höja kvaliteten på kundbemötandet.
 • Styrelsen skall ha månatliga möten med entreprenören för att säkerställa kvaliteten.

Seniorkommittén H55+.

 • Innan sommarsäsongen börjar planeras följande aktiviteter:
 • Gymnastik i Simhallen på torsdagar, tillsammans med våra damer.
 • Eventuellt boule på fredagarna.
 • Regelkurs, nya regler kommer under året.
 • Om snön kommer blir det samling på onsdagarna, frågesport och en promenad.
 • Vintergolf kommer att spelas under säsongen med deltagande i Vintercupen.
 • Två resor planeras, en under våren och en på hösten.
 • Under sommarsäsongen blir det spel på onsdagarna. Gubbaklubban fortsätter med spel mot angränsade klubbar. Vårt utbyte med Ronneby fortsätter, även Kristallcupen mot Växjö GK. Eventuellt en ny Diamant cup för spelare över 75 år. Våra interna tävlingar Sommarcupen och Matchspel kommer att genomföras.
 • Målsättning att ha minst ett lag i seriespel i varje årsklass.
 • Vid behov kommer vi att lägga ner mycket ideellt arbete både på och utanför vår bana.

Seniorkomitten

Kent Bergsjö

 

Sponsorkommittén

För 2016 planerar kommittén

 • Att öka sponsorintäkterna från nuvarande 400 kkr till 450 kkr.
 • Ge våra sponsorer ännu bättre möjlighet att profilera sig hos oss.
 • Att värva nya medlemmar till kommittén.

Sponsorkommittén
Inge Adolfsson
Tävlingskommittén

För 2016 planerar vi:

 • Att arrangera 13 – 15 klubbtävlingar exklusive KM (17 tävlingar exklusive KM under 2015).
 • Att minst en tävling av ovan nämnda ska arrangeras där överskottet går till välgörande ändamål.
 • Att varje tävling ska ha en huvudsponsor. En tävling utan sponsor arrangeras inte.
 • Att ha ett varierande utbud av tävlingsformer för att locka så många tävlande som möjligt, både från Glasrikets GK och från andra klubbar.
 • Att arrangera våra tävlingar på ett sådant sätt att våra tävlanden blir nöjda och återkommer samt pratar väl om Glasrikets GK.
 • Driva klubbens tävlingsverksamhet på ett sådant sätt att det ger ett ekonomiskt överskott.
 • Att arrangera seriespel eller andra tävlingar vi får tilldelat av Smålands Golfförbund.

Tävlingskommittén och ett antal tävlingsfunktionärer är de som planerar och genomför klubbens tävlingar. Målsättningen är att öka antalet tävlingsfunktionärer bland våra medlemmar. Under vintersäsongen 2015/2016 kommer tävlingskommittén att ha några informationskvällar om hur tävlingar genomförs.

Kommittéordförande

Jörgen Emanuelsson

Växjö i oktober 2015

Styrelsen

Motion till höstmötet.

 

Hej

Mitt namn är Stefan Rodin och jag vill säga min mening om om banan och dess skötsel.

Jag tycker att skötseln på banan har blivit betydligt bättre än tidigare. Jättebra att flera “grovruffpartier har blivit nedklippta. Alla gräsytor har haft otroligt bra finish denna säsong.

Snyggt runt hinder m.m.

Detta främjar ett snabbare spel framförallt för oss som inte alltid träffar rätt. Dessutom ser det mycket bättre ut ur en estetisk synvinkel även för dem som spelar oftast på det kortklippta.

 

Jag har även hört en del rykten om att det ska läggas pengar på att “förbättra” green 11, varför undrar jag??, lite utmaningar måste finnas kvar. Satsa i så fall hellre på green 15 där finns det plats och hindret “granen” finns fortfarande kvar.

 

Men först och främst – lägg pengarna på att förbättra och jämna till tee49 och fyll på sand i bunkrarna. Det är dessa två punkter som är de huvudsakliga i min motion. Jag spelar ibland tee49 med min fru. Jag upplever dessa som betydligt sämre än tee 56 som jag normalt spelar ifrån. Det pratas mycket om att vi ska arbeta för att fler damer ska spela golf – detta tror jag kan vara ett steg i rätt riktning. Jag har också spelat med ett antal greenfeegäster detta år och de flesta klagar på bunkrarna. Och jag kan bara hålla med. Oftast är det under 1cm till bärlagret.

 

Ursäkta att jag låter lite bitter och att jag gnäller utan att ta ansvar, men jag tror att jag inte är ensam om dessa åsikter.

 

MVH

Stefan Rodin

 

P.s Tack till alla som ställer upp och fixar med banan och klubben. D.s

 

 

Styrelsen svar på ovanstående motion. Styrelsen anser att de förslag motionen avser är att förbättra tee 49 på de hål där dessa är konvexa och väldigt ojämna samt att förbättra kvaliteten på våra bunkrar avseende mängden sand. Ovanstående ligger helt i linje med det som banutvecklingskommittén också förordat i sin verksamhetsplan. Att under 2016 inventera de tee´s som behöver förbättras och påbörja arbetet. Även frågan om sand i bunkrar finns med i planen, där mängden sand skall vara jämn i våra bunkrar, dvs. det skall inte variera från bunker till bunker. Här följer vi bankonsulenternas rekommendationer när det gäller mängden sand. Det är möjligt att allt inte kommer att bli klart under 2016 men arbetet skall initieras. Styrelsen anser inte att det föreligger ett antingen eller avseende ombyggnation av green och de åtgärder som motionären och även styrelsen föreslår.

Styrelsen anser att om verksamhetsplanen antas, då antas med automatik denna motion. Styrelsen för Glasrikets GK /gm Katarina Blomkvist